Tùy hỷ công đức là gì? Hiểu sao cho đúng dưới góc độ nhà Phật? | Đâu Khó Có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 17/08/2022

Tùy hỷ là vui theo; công đức là những việc phước lành, những gì vui vẻ hạnh phúc. Tùy hỷ công đức là vui theo cái vui của người khác, thấy người khác vui, hạnh phúc thì chúng ta đều hoan hỷ, phát tâm mừng vui.

Khi bạn bè, thân hữu gặp điều may, được việc tốt, ta tùy hỷ với họ thì tốt biết bao. Chân thành chung vui với người khác thì tình thân hữu sẽ được gắn bó, sợi dây liên lạc giữa ta và người khác sẽ thêm gắn kết.

Để hiểu thêm về tùy hỷ công đức, xin mời Quý vị cùng tới thăm Đại đức Thích Tuệ Nhật để lắng nghe những chia sẻ của thầy.