tv

Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy là chương trình Audio nổi tiếng của Truyền hình An Viên với hàng ngàn câu nói hay được truyền dạy từ đức Phật mãi lan tỏa như bánh xe luân hồi. Trí huệ của đức Phật rộng lớn như biển cả, tâm của đức Phật là đại từ bi. Phật vốn là vô hình tướng mà thị hiện hình tướng vi diệu để dẫn dắt chúng sanh bằng tâm từ bi của ngài.