Bố thí và từ thiện có khác nhau không? | Đâu khó có An Viên - Số 9

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Tu tập bố thí muốn đạt được lợi ích lớn và kết quả lớn thì tâm phải rộng lớn, không mong cầu, không trói buộc, vô tâm; bởi chỉ có vô tâm mới đạt được công đức, phước báo vô lượng.

Hãy giữ thân tâm thanh tịnh và nói lời hay làm điều tốt nghĩ việc lành nhé!