Nghệ thuật Đắc Nhân Tâm trong Phật giáo | Thượng tọa Thích Minh Quang - Đâu Khó Có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 10/08/2022

Nhắc đến Nghệ thuật Đắc Nhân Tâm trong Phật giáo, có 4 nguyên tắc sống mà Đức Phật hướng dẫn chúng sanh tu hành trên con đường phước thiện. 4 nguyên tắc đó bao gồm: Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự.

Để hiểu rõ hơn, cùng gặp gỡ Thượng tọa Thích Minh Quang và lắng nghe những chia sẻ của thầy.