Nguồn gốc và Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm | Đâu khó có An Viên - Số 12

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Ai có duyên nên nghe 1 lần để thức tỉnh bản thân đi đến an lạc hạnh phúc.

Ta Bà, địa phủ là nơi đầy dẫy những nhiễu nhương và đau khổ, người đau khổ và chịu những nhiễu nhương là đối tượng cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tùy theo sở cầu của hành giả mà Ngài có thể hiện thân cứu độ cho chúng sinh ấy đạt đến chỗ an vui, mãn nguyện, như ý.