Tìm hiểu về quy y tam bảo | Đâu khó có An Viên - Số 6

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Đâu khó có An Viên - Tìm hiểu về Quy y Tam Bảo.

Với người tu học Phật pháp thì Tam Bảo hay Quy y Tam Bảo là khái niệm đã khá quen thuộc.

Nhưng với những Phật tử mới, hoặc những người đang mong muốn tìm hiểu về đạo Phật thì việc hiểu tường tận về khái niệm cũng như ý nghĩa của Quy y Tam Bảo là rất cần thiết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật