Hiểu đúng về cúng dường | Chia sẻ từ Thượng tọa Thích Thanh Phương - Đâu Khó Có An Viên

Đâu Khó Có An Viên - 10/08/2022

Cúng dường và bố thí cần hiểu như thế nào?
Cúng dường Tam Bảo như thế nào cho đúng?
Lễ càng nặng thì càng nhiều công đức, như vậy có đúng không?
Cúng dường trai Tăng là gì?

Tất cả sẽ được giải đáp qua những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Phương