Thế nào là Đức Năng Thắng Số? |Đâu khó có An Viên Số 22

Đâu Khó Có An Viên - 26/07/2022

Tại sao có những người vừa sinh ra đã vào nơi giàu sang, phú quý?
Tại sao có những người sinh ra đã gặp cảnh mồ côi?

Phải chăng đó chính là số phận. 

Nhưng nếu do số phận thì tại sao lại có câu "Đức Năng Thắng Số". Cùng trao đổi vấn đê trên qua lời giải của thầy Thích Thanh Ân.