Tham vọng dưới góc nhìn Phật giáo | Đâu khó có An Viên - Số 20

Đâu Khó Có An Viên - 04/01/2022

Quá tham vọng, quá cầu toàn sẽ chỉ đem đến tác dụng ngược, vậy bạn đã biết cố gắng đúng cách chưa?
 
Bạn có phân biệt được khát vọng và tham vọng không? Có nhiều điều giữa cuộc sống chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, rất dễ nhầm lẫn, khát vọng và tham vọng cũng thế.
 
Khát vọng là những mong muốn của con người về những điều lớn lao, tốt đẹp với một sự thôi thúc mạnh mẽ. Còn mong muốn của tham vọng rất lớn lao, vượt xa hiện thực và nếu không biết kiềm chế thì sẽ trở nên tham vọng và đánh mất nhiều điều tốt đẹp.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật