Hồi hướng công đức là gì? | Đâu khó có An Viên Số 24

Đâu Khó Có An Viên - 28/07/2022

Hồi hướng công đức là gì?

Hồi hướng công đức có ý nghĩa gì?

Và làm thế nào để hồi hướng công đức?

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Phương để tìm câu trả lời ngay.