Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn | Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 33

Bước Ngoặt Cuộc Đời - 13/07/2022

Theo chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc, Phật giáo đã từng bước hội nhập và đồng hành như một nhân tố không thể chia cắt trong đời sống xã hội của mỗi người dân đất Việt. Phật giáo trở thành hệ tư tưởng điển hình trong văn hóa Việt Nam, tinh thần Phật giáo in đậm tạo nên những sắc thái riêng trong các lĩnh vực từ văn hóa, giao tiếp, kinh doanh đến ẩm thực.

Phật giáo cứ thế mà trở thành một sợi dây gắn kết tâm hồn, gắn kết những người Việt ở cả trong và ngoài nước lại với nhau hình thành lên một khối thống nhất.

Kế thừa tư tưởng Phật giáo và ứng dụng linh hoạt những giáo lý nhà Phật trong hoạt động ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã có được những thành công lớn trên con đường sự nghiệp.

Đón xem chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời Số 33 và lắng nghe những tâm sự của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn.