Nhân sinh vô thường, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 19/08/2022

Điều giác ngộ thứ 5 trong kinh Bát Đại Nhân Giác đề cập tới tầm quan trọng của trí tuệ đối với hành trình tu tập và công cuộc hóa độ chúng sinh. Đồng thời chỉ rõ nguồn gốc của sinh tử chính là do vô minh mà ra. Vô minh chính là không hiểu rõ về sự thật cuộc đời là vô thường - vô ngã - duyên sinh. Không hiểu rõ khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến khổ diệt.

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có viết: 

"Điều thứ năm lại thêm giác ngộ:

Ngu si là gốc khổ luân hồi.

Bồ Tát thường nhớ không rời,

Nghe nhiều học rộng chẳng ngơi chút nào.

Vun bồi trí tuệ càng cao,

Biện tài thấu suốt công lao chóng thành.

Ngàn phương giáo hóa chúng sinh,

Niết Bàn an lạc thiện lành nào hơn."

Dành 5 phút lắng nghe Lời Phật dạy để cuộc sống ý nghĩa hơn.