Lời Phật dạy về lòng tham - sân - si và nghiệp báo của con người | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 17/08/2022

Ở điều giác ngộ thứ ba trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật chỉ ra rằng: “Nếu tâm không biết đủ, mãi chạy theo những tham cầu, vô độ sẽ tạo đà tăng thêm tội ác. Càng có nhiều ham muốn, tội lỗi sẽ theo đó mà chất chồng”.

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép: "Người biết đủ thì nằm dưới đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ dù ở trên cung trời cũng chẳng vừa ý".

Lắng nghe Lời Phật dạy về lòng tham - sân - si và nghiệp báo của con người để sống tốt hơn từng ngày.