Áp dụng lời Phật dạy để hoàn thiện chính mình | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 18/08/2022

Đức Phật dạy rằng, quá trình tu tập giống như việc "chèo thuyền ngược nước" giả như dừng tay chèo thì ngay lập tức sẽ bị dòng nước cuốn phăng đi. Cho nên chỉ có cố gắng và cố gắng không ngừng thì mới chẳng bị thoái lui trở lại. Chính vì vậy, tinh tiến là một đức tính vô cùng cần thiết để chèo lái "con thuyền Bát Nhã" vượt thoát dòng "thác dữ sinh tử". 

Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy:

"Điều thứ tư cần nên giác biết:
Kẻ lười biếng đọa lạc trầm luân.
Thường tu tinh tiến muôn phần,
Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời,
Bốn ma hàng phục chuyển rời,
Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài."

Cùng lắng nghe Lời Phật dạy số này để hoàn thiện chính mình.