Lắng nghe Lời Phật dạy về Ái Ngữ | Lời Phật dạy số 70

Lời Phật Dạy - 19/09/2022

Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã từng dạy rằng: “Nếu ta không thích bị người lừa dối, người khác cũng như thế. Vậy tại sao lại lừa dối người khác? Nếu ta không thích người khác chia lìa thân hữu, người khác cũng như thế. Vậy tại sao lại chia lìa thân hữu người khác? Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng như thế. Vậy tại sao đối với người khác, lại mạ nhục họ? Nếu ta không thích người nói lời thêu dệt, người khác cũng như thế. Vậy tại sao đối với người, ta lại nói lời thêu dệt? Cho nên đối với người khác, ta không nên nói lời lừa dối, ly gián, thêu dệt, ác khẩu”.

Đó chính là cơ sở hình thành “ái ngữ” trong tinh thần Phật giáo. Ái ngữ là lời nói chân thật gồm: Không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời ác khẩu hoặc thêu dệt. 

Để hiểu thêm về “ái ngữ” trên tinh thần Phật giáo, cùng lắng nghe số 70 Lời Phật dạy.