Đức Phật dạy về các mối quan hệ trong đời sống mỗi người | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 15/09/2022

Trong Kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy về 6 mối quan hệ bình thường giữa người với người. Đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái; mối quan hệ giữa vợ chồng; mối quan hệ người thân, bạn bè; mối quan hệ thầy trò; mối quan hệ giữa người quản lý với người cộng sự và mối quan hệ của con người và những bậc tu hành.

Làm cách nào để hài hòa những mối quan hệ trên, hãy lắng nghe Lời Phật dạy số 69 để tìm ra đáp án.