Kim chỉ nam giúp bạn tìm lại lẽ sống trong cuộc đời | Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy - 12/08/2022

Đức Phật từng dạy rằng: Phúc đức cao quý đến từ việc tránh xa kẻ xấu ác ngu muội đồng thời thân gần học hỏi nơi những bậc hiền trí. Vì thế người lương thiện ở đời ai cũng mong muốn tìm được những thiện tri thức để nương tựa và học hỏi. Còn kẻ khờ dại vì tầm nhìn hạn hẹp và lầm lạc mà có thái độ bất thiện như phỉ báng giáo pháp của chư Phật, khinh liệt bậc hiền thánh chống phá người thành đạo, rốt cuộc lại gây sự tổn hại cho chính mình. 

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có viết:

“Đừng phá thiện tri thức,

Xa lìa quyến thuộc si.

Thường nói lời từ bi,

Thì sinh nơi Bất Động”

Xin mời Quý Phật tử cùng đón xem: “Kim chỉ nam giúp bạn tìm lại lẽ sống trong cuộc đời”.