Nhìn Lại Những Dấu Mốc Quan Trọng Trong Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ VI (2007 - 2012)

Đại Hội Phật Giáo - 05/11/2022

đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ 6

Tiếp theo