Giới Thiệu Hiến Chương GHPGVN Là Gì? Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Phật Giáo Việt Nam

Đại Hội Phật Giáo - 11/11/2022

 

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhất trí và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc. Từ thời điểm Giáo hội được thành lập vào năm 1981, Hiến chương đã trải qua 6 lần thay đổi, bản Hiến chương mới được chính thức thông qua Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 - 2022) gồm 13 chương và 71 điều. 

1. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm: Lời nói đầu, 13 chương và 71 điều.

Hiến chương đã trải qua 6 lần sửa đổi, được tu chỉnh lần thứ nhất tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ II năm 1987, lần thứ hai tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ III năm 1992, lần ba thứ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ IV năm 1997, lần thứ tư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VI năm 2007, lần thứ năm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII 2012. 

hiến chương phật giáo việt nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bản Hiến chương chính thức được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VIII năm 2017, xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa những ưu việt của Hiến chương đầu tiên được Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước nhất trí thông qua năm 1981. 

Về tổng quan, nội dung của Hiến chương gồm: 

Chương I: DANH XƯNG - HUY HIỆU - ĐẠO KỲ

Chương II: MỤC ĐÍCH - THÀNH PHẦN 

Chương III: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Chương IV: HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Chương V: HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

Chương VI: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH, THÀNH 

Chương VII: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Chương VIII: ĐẠI HỘI - HỘI NGHỊ

Chương IX: GIÁO PHẨM 

Chương X: TỰ VIỆN VÀ THÀNH VIÊN 

Chương XI: TÀI CHÍNH - TÀI SẢN 

Chương XII: TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC VÀ KỶ LUẬT

Chương XIII: HIỆU LỰC CỦA HIẾN CHƯƠNG VÀ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG 

2. Các khái niệm khác trong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc

Để hiểu thêm về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, dưới đây Truyền hình An Viên xin gửi bạn đến một số các thuật ngữ phổ biến cần được nắm rõ. 

Đại hội Phật giáo có mục đích, ý nghĩa gì?

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được diễn 5 năm 1 lần nhằm suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cơ quan trực thuộc, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương nhằm điều hành mọi hoạt động của Giáo hội trong 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, Đại hội cũng là cơ quan quyền lực nhất trong vai trò diễn giải đạo pháp và đưa ra các quy định về giáo luật.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc

Hình ảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Pháp chủ là gì? 

Pháp chủ danh xưng đầy đủ là: Pháp chủ Hội đồng Chứng minh hay Thiền gia Pháp chủ là ngôi vị cao nhất đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Pháp chủ là người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, thay mặt Hội đồng Chứng minh ban hành các Giáo chỉ, các văn bản quan trọng nhất, đại diện cho Giáo hội trong các hoạt động đối ngoại. Ngôi vị Pháp chủ chỉ được suy tôn bởi Đại hội Phật giáo toàn quốc và là ngôi vị tại vị suốt đời.

đại hội đại biểu phật giáo

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Chư Tăng Ni là gì? 

Chư trong từ điển Phật được chỉ đến số nhiều “Các Tăng Ni” . Trong đó Tăng là chỉ người đàn ông xuất gia tu đạo Phật. Ni là người phụ nữ xuất gia tu đạo Phật. Tăng ni là chỉ chung các vị xuất gia tu theo đạo Phật gồm cả nam phái và nữ phái.

Trên là một số những thông tin cần biết về Hiến chương Giáo hội và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc mà quý độc giả có thể tham khảo. Theo dõi thêm các thông tin Phật giáo khác tại Truyền hình An Viên trên các nền tảng Website, Fanpage, Youtube, TikTok

Tiếp theo