Mâm cơm hiếu hạnh - chùa Trà Lai Tự | Cơm chay cửa thiền số 52

Cơm Chay Cửa Thiền - 20/12/2021

Mâm cơm hiếu hạnh - chùa Trà Lai Tự | Cơm chay cửa thiền số 52